• Zwroty i reklamacje

Reklamacje

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
  6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
  7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w trakcie procedury reklamacyjnej.
  8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 

Czas na zwrot ?

14 dni roboczych na podstawie ustawy.

Jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania towaru zrezygnujesz z zakupu bez podawania przyczyny odbierzemy towar na swój koszt. Warunkiem zwrotu jest, produkt musi być w oryginalnym opakowaniu bez znamion użytkowania. Wystarczy,  że wyślesz nam maila z informacją o rezygnacji.

Prawo i warunki odstąpienia od umowy znajdziesz w regulaminie

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu


Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Sklep BeStore4u.pl 

Exigen Robert Brzozowski
ul. Kościelna 1a/2, 05-500 Piaseczno
adres e-mail: bok@bestore4u.pl


- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):


...........................................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................

 


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..........................................................................................................................


– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):

..........................................................................................................................


- Adres Konsumenta (-ów):

..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................

 

 


.............................................................................................

Podpis Konsumenta


(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.